Template cac vi tri tuyen dung 2

Bộ Nội vụ tuyển dụng công chức năm 2023 [30.04]

Ngày 31/3/2023, Bộ Nội vụ có Thông báo 1395/TB-BNV về tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2023 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

z4255060283741 8e19fd6b7c714c763da1068550111fbe

z4255060282937 9cf73986ee93d8670894bbfc98db4c18

z4255060259763 37e84640b20183c299cd90d216fa9f6a

z4255060252542 4dc2e3e826e116fdc4d63d62513e6c7c

z4255060246211 fbd493abc59e0c4e58a46233fe7b41bc

Tài liệu đính kèm:


Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Ngành Ngân hàng: 

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự Trung tâm Ngân hàng số

Điểm tin tuyển dụng Tuần 04 – Tháng 05/2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Quản lý năm 2023

Tổng hợp Tin Tuyển dụng ngành Ngân hàng các vị trí Back Office năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Tuyển dụng Công chức loại D năm 2023 [27.06]

Tổng hợp Tin Tuyển dụng Ngành Ngân hàng Khu vực Tây Nam Bộ năm 2023

Tổng hợp tin tuyển dụng ngành Ngân hàng Vị trí Công nghệ thông tin, Bảo hiểm năm 2023

Chailease Tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng [20.06]